Regulamin warsztatów

REGULAMIN WARSZTATÓW MUZYKI LITURGICZNEJ CREATOR

1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w Warsztatach Muzyki Liturgicznej CREATOR którego organizatorem jest Parafia pw. Ducha Świętego w Przeworsku ul. Kościelna 7, 37-200 Przeworsk, woj. podkarpackie.
2. Warsztaty odbywają się w dniach od 23.11 do 25.11.2018 r. W Bazylice pw. Ducha Świętego w Przeworsku.
3. Zajęcia odbywają się pod stałym nadzorem instruktorów według opracowanego programu. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zajęć uwzględnionych w programie z przyczyn niezależnych od niego.
4. Zajęcia skierowane są do osób indywidualnych (solistów, instrumentalistów). Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w warsztatach jedynie za okazaniem pisemnej zgody rodzica/ prawnego opiekuna.
5. Uczestnicy zobowiązani są do podporządkowania się zaleceniom instruktorów i organizatorów, a także do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, ładu i porządku. Z zasadami zachowania się uczestnicy zostaną zapoznani podczas pierwszych zajęć.
6. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione oraz za ewentualne zniszczenia rzeczy należących do uczestników.
7. Uczestnicy zobowiązani są nosić w widocznym miejscu identyfikatory, które otrzymają podczas rejestracji. Do sal zajęciowych mogą wejść jedynie osoby posiadające identyfikator.
8. Organizator dołoży wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo uczestników podczas trwania zajęć ujętych w programie. Nie ponosi natomiast odpowiedzialności za bezpieczeństwo i zachowanie uczestników w czasie nieujętym w programie zajęć (dojazd, nocleg).
9. Regulamin obowiązuje od dnia 23.11.2018 do momentu zakończenia zajęć.